blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Koudum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Koudum Accountants

Kolwidun B.V.
Farswei 8
8723GH  KOUDUM
0514-602634

Er zijn administratiekantoren gevonden in Koudum Administratiekantoren

Groep Administraties
Vermaningsweg 27
8723BA  KOUDUM
0514-522393

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Koudum Antiekwinkels

Pauw
Tjalke van der Walstraat 18A
8723CA  KOUDUM
0514-522493

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Koudum Assurantietussenpersonen

Census Verzekeringen & FinanciŽle Diensten
Nieuweweg 6
8723EA  KOUDUM
0515-238977

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Koudum Automatiseringsbureaus

Dekkers Informatie Technologie Services
Swanneblom 3
8723HB  KOUDUM
0514-522679

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Koudum Autoreparateurs

Kemker
Nieuweweg 8-10
8723EA  KOUDUM
0514-521436

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in Koudum Banken

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland
Bovenweg 2A
8723AR  KOUDUM
0513-603511

Er zijn basisscholen gevonden in Koudum Basisscholen

Welle Openbare Basisschool De
Onderweg 16
8723AZ  KOUDUM
0514-522195

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden

Er zijn belastingadviseurs gevonden in Koudum Belastingadviseurs

Cjh Hienkens
Doerebout 18
8723HD  KOUDUM
0514-523225

Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Koudum Binnenvaart

Dienstverl.- en Handelsmij. Europa B.V.
Wjukslach 32
8723GD  KOUDUM

Er zijn bloemisten gevonden in Koudum Bloemisten

Blom en BlÍd
Verlengde Hoofdstraat 10
8723AS  KOUDUM
0514-522335

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden
Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden
Cafes
Er zijn geen cafes gevonden
Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden

Er zijn cv-installateurs gevonden in Koudum Cv-installateurs

Vries
De Tille 9
8723ER  KOUDUM
0514-522147

Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden

Er zijn dansscholen gevonden in Koudum Dansscholen

Swing-Line Tornado Dancers
Verlengde Hoofdstraat 24
8723AS  KOUDUM
0514-522469

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden
Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden
Fotografen
Er zijn geen fotografen gevonden
Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden
Goederenvervoer
Er zijn geen goederenvervoer gevonden

Er zijn grondverzetters gevonden in Koudum Grondverzetters

Dijkstra Koudum
Bovenburen 4
8723ED  KOUDUM
0514-521326

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Koudum Hoveniersbedrijven

Festina Lente
It Heechhout 5
8723ES  KOUDUM
0514-522947

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Koudum Interieurbouwers

Sijnja
De Tille 6
8723ER  KOUDUM
0514-522102

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Koudum Kampeerterreinen

Kuilart Recreatie B.V.
De Kuilart 1
8723CG  KOUDUM
0514-522221

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden
Klusbedrijven
Er zijn geen klusbedrijven gevonden
Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden
Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Koudum Lasbedrijven

Kotterer Las- en montagebedrijf
Molenbuurt 14
8723BT  KOUDUM

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden
Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden

Er zijn maneges gevonden in Koudum Maneges

Morramanege
Hoofdstraat 72
8723BJ  KOUDUM

Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Koudum Metselaars

S.P.B. Schurer
Ds L Tinholtstraat 40
8723CX  KOUDUM
0514-521077

Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden
Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden

Er zijn modeontwerpers gevonden in Koudum Modeontwerpers

Krumke
De Tille 4
8723ER  KOUDUM
0514-521545

Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden
Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Koudum Organisatie-adviesbureaus

Vandermeer Beheer B.V.
Doerebout 22
8723HD  KOUDUM
0514-581440

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Koudum Participatiemaatschappijen

Frisania Invest
Haanmeer 3
8723EK  KOUDUM
0514-521569

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Koudum Passagiersvaart-veerdiensten

Goodtimes Sailing
Jacobus vd Waeyenstraat 19
8723AK  KOUDUM

Er zijn pensions gevonden in Koudum Pensions

Perruque
Ds L Tinholtstraat 2
8723CX  KOUDUM
0514-523337

Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden
Projectontwikkelaars
Er zijn geen projectontwikkelaars gevonden
Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Koudum Rechtskundig-adviesbureaus

Advies Leenstra Westerdijk Ooste Koudum
Ooste 21
8723EG  KOUDUM
0514-521572

Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Koudum Reisbemiddelaars

Vakantie Friesland Verhuur
Hoofdstraat 70
8723BJ  KOUDUM
0514-521273

Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden

Er zijn rijscholen gevonden in Koudum Rijscholen

Cor Eriks
Finkewei 2
8723DB  KOUDUM
0514-523357

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Koudum Schilders

Jager Happy Hobby
Ds. L Tinholtstraat 30-34
8723CX  KOUDUM
0514-522030

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Koudum Sociaal-cultureel-werk

Jongerenwerk Koudum
Hoofdstraat 33
8723BE  KOUDUM

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Koudum Tegelzetters

Witte Hoekstra
Westeweg 28
8723BZ  KOUDUM
0514-522932

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden

Er zijn textiel-winkels gevonden in Koudum Textiel-winkels

Jong
Hoofdstraat 15
8723BE  KOUDUM
0514-521201

Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden
Timmermannen
Er zijn geen timmermannen gevonden
Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Koudum Uitvaartverzorgers

Begrafenisvereniging Koudum
Zwarteweg 9
8723BL  KOUDUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden
Webdesigners
Er zijn geen webdesigners gevonden
Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Koudum Woningbouwverenigingen

Woonbedrijf
Dammenseweg 16
8723CN  KOUDUM
0514-588850

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Koudum Woningstoffeerderijen

Harkema
Doerebout 19
8723HD  KOUDUM
0514-521761

Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid